spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Εφαρμόζεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις παρακάτω γενικές περιπτώσεις:

 • κατοικίες και συναφείς χώροι,
 • κτίρια εμπορικής, επαγγελματικής χρήσης και συναφείς χώροι,
 • κτίρια όπου στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες,
 • κτίρια συνάθροισης κοινού περιλαμβανομένων χώρων εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας,
 • κτίρια και λοιπές κατασκευές βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης,
 • αγροτικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές και φυτοκομικές εγκαταστάσεις,
 • εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων,
 • χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης και συναφείς χώροι,
 • εργοτάξια και προσωρινές εγκαταστάσεις,
 • λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής,
 • συστήματα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ο έλεγχος (αρχικός ή επανέλεγχος) της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης περιλαμβάνει, κατά βάση, τα παρακάτω μέρη:

 • Οπτική επιθεώρηση της εγκατάστασης: Διερεύνηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, με την έννοια της σωστής επιλογής των υλικών και της σωστής συγκρότησης της.
 • Δοκιμές και μετρήσεις: Μέσω των δοκιμών και των μετρήσεων επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία των μέσων προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Με τη χρήση κατάλληλων οργάνων γίνονται οι απαραίτητες μετρήσεις και δοκιμές και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που απορρέουν από αυτές.
ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
 • Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται μετά την αποπεράτωση και πριν τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της ώστε να εξακριβωθεί, στο µέτρο του δυνατού, ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ορισµένοι έλεγχοι µπορεί να χρειάζεται να γίνουν και κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
 • Ο επανέλεγχος μπορεί να είναι περιοδικός ή έκτακτος. Μέσω των επανελέγχων διαπιστώνεται εάν η κατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή τµηµάτων της εγκατάστασης έχουν τόσο επιδεινωθεί, ώστε η χρήση της δεν είναι πλέον ασφαλής. Ακόµη, διαπιστώνεται εάν η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις της κατασκευής της, σε περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί διαφορετικές απαιτήσεις από εθνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις από δηµόσιες αρχές.
ΠΟΤΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο περιοδικός επανέλεγχος αφορά αποκλειστικά στον έλεγχο που προκύπτει μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας του προηγούμενου ελέγχου ανά κατηγορία ΕΗΕ χωρίς να έχει προκύψει καμία τροποποίηση σε αυτήν από τον συντάκτη της ΥΔΕ.

 • Οι ΕΗΕ, ανάλογα με το χώρο ή τους χώρους που λειτουργούν, διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες Α, Β και Γ, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει ένα σύνολο αριθμημένων χώρων λειτουργίας. Κάθε κατηγορία Α, Β και Γ, καθορίζει το μέγιστο χρονικό διάστημα μέχρι την πραγματοποίηση του επόμενου τακτικού επανελέγχου των ΕΗΕ. Ο τακτικός επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής (Παραρτήματος ΙΙ της Υ.Α. 1011952021 (ΦΕΚ 4654Β` 8.10.2021),):
 • ΕΗΕ σε κατοικίες και ανάλογους χώρους (Κατηγορία Α), με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου δέκα (10) χρόνια.
 • ΕΗΕ σε επαγγελματικούς χώρους (Κατηγορία Β), με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου πέντε (5) χρόνια.
 • ΕΗΕ σε χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού και υπαίθριες επαγγελματικές ΕΗΕ (Κατηγορία Γ), με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου δύο (2) χρόνια.
ΠΟΤΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΟΤΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΟΤΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έκτακτος έλεγχος πραγματοποιείται μετά από:

 • αλλαγή κατηγορίας, ή αλλαγή χρήσης (υποκατηγορίας) της ΕΗΕ εντός της ίδιας κατηγορίας,
 • αλλαγή ιδιοκτήτη ή καταναλωτή στις περιπτώσεις ΕΗΕ των κατηγοριών Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙ της Υ.Α. 1011952021 (ΦΕΚ 4654Β` 8.10.2021),
 • τροποποίηση επί υφιστάμενης ΕΗΕ που αφορά σε ηλεκτρικό πίνακα, σε προσθήκη ή αφαίρεση υλικών που άπτονται της ηλεκτρικής ασφάλειας, ή σε διάταξη γείωσης,
 • συμβάν σοβαρού ατυχήματος που σχετίζεται άμεσα με την ΕΗΕ, όπως ηλεκτροπληξία,
 • βλαπτικό προς την ΕΗΕ γεγονός, όπως πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμός, κ.λπ.,
 • πριν την επανασύνδεση στο ΕΔΔΗΕ υπαίθριας επαγγελματικής ΕΗΕ, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησής της,
 • κατόπιν απαίτησης ή εντολής ελέγχου από αρμόδια αρχή,
 • μετά από καταγγελία φυσικών η νομικών προσώπων.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • Ο πελάτης πρέπει να υποβάλει Αίτηση Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
 • Η EUROCERT ορίζει κατάλληλη Ομάδα Ελεγκτών και διενεργεί επιτόπια Επιθεώρηση.
 • Κατά την Επιθεώρηση πραγματοποιούνται οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης και έλεγχος με δοκιμές και μετρήσεις.
 • Στη συνέχεια εκδίδεται Πρωτόκολλο Ελέγχου «θετικό» ή «αρνητικό» ανάλογα με τα αποτελέσματα της οπτικής επιθεώρησης, των δοκιμών και των μετρήσεων. Μετά την ολοκλήρωση των Διορθωτικών Ενεργειών από τον πελάτη, στην περίπτωση «αρνητικού» Πρωτοκόλλου, επαναλαμβάνονται οι μετρήσεις και οι δοκιμές των οποίων τα αποτελέσµατα είναι δυνατόν να έχουν επηρεασθεί από την ανωμαλία που εντοπίσθηκε ή από τη διόρθωση που έγινε.
 • Εφόσον κατά την νέα Επιθεώρηση δεν καταγραφούν αποκλίσεις, η EUROCERT προχωράει στην έκδοση του νέου «θετικού» Πρωτόκολλου Ελέγχου, της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) με τα έγγραφα που την συνοδεύουν, και του Πιστοποιητικού Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ

 • Συμμόρφωση προς την νομοθεσία.
 • Ασφάλεια χρήσης - Μείωση πιθανότητας ατυχήματος.
 • Διασφάλιση της ποιότητας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
 • Έλεγχος συμμόρφωσης Φ/Β συστήματος κατά ΕΛΟΤ EN 62446-1:2016+A1:2018
 • Έλεγχος πληρότητας τεχνικών φακέλων και μελέτης της εγκατάστασης
 • Έλεγχος υλικών κατασκευής και συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της μελέτης
 • Διεξαγωγή εξειδικευμένων ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών ελέγχων 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ :

 • Ασφάλεια χρήσης - Μείωση πιθανότητας ατυχήματος.
 • Κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες και εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Η/Ο)
 • Έλεγχο της συμμόρφωσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας
 • Έλεγχοι και μετρήσεις βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 60364
 • Έλεγχος υλικών κατασκευής και συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της μελέτης

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ :

 • Ασφάλεια χρήσης - Μείωση πιθανότητας ατυχήματος.
 • Διασφάλιση της ποιότητας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Η/Ο)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Νίκος Μουχτιδιώτης

Νίκος Μουχτιδιώτης

Διευθυντής Υποκαταστήματος Βορείου Ελλάδος

Tel: +30 2106252495

Direct: *401

Mobile: +30 6984051277

Εκδήλωση ενδιαφέροντος


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ