spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

454
0
Ευχαριστημένοι
Πελάτες
11
0
Συνεργαζόμενες
Χώρες
489
0
Αναγνωρισμένα
Πιστοποιητικά
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (EPD)

Η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) είναι ένα ανεξάρτητα επαληθευμένο και καταχωρημένο έγγραφο που μεταφέρει διαφανείς και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων στον κύκλο ζωής. Αυτές οι δηλώσεις παρέχουν ένα αξιόπιστο, σχετικό, διαφανές, συγκρίσιμο και επαληθεύσιμο περιβαλλοντικό προφίλ και επισημαίνουν φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα με βάση τις εκτιμήσεις του κύκλου ζωής (LCA), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τα ποσοτικά περιβαλλοντικά δεδομένα. Η αξιολόγηση κύκλου ζωής (LCA) που αποτελεί τη βάση των EPDs πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με συγκεκριμένους Κανόνες Κατηγορίας Προϊόντων (PCR) που δημοσιεύονται ως τεχνικά πρότυπα ή από αναγνωρισμένο πρόγραμμα (π.χ. το διεθνές σύστημα EPD). Αυτά τα PCR εγγυώνται ένα σύνολο συνεκτικών κριτηρίων για μια οικογένεια προϊόντων με ισοδύναμες λειτουργίες, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 14025, ISO 14040/14044 και άλλους σχετικούς κανόνες ή μεθοδολογικούς οδηγούς, οι οποίοι καθορίζουν τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν αυτές οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης τρίτου μέρους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (EPD)
ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ

Η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD), μπορεί να πραγματοποιηθεί από όλες τις εταιρείες και οργανισμούς ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δραστηριότητα τους, με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και την κοινοποίηση αυτής της επίδοσης στο κοινό. Απευθύνεται ειδικά σε οργανισμούς που επιθυμούν να αποδείξουν την περιβαλλοντική τους επίδοση των προϊόντων ή υπηρεσιών τους και αναζητούν την προώθηση τους μέσω εγγραφής σε ένα αναγνωρισμένο πρόγραμμα. Επιπλέον, μπορεί να εφαρμοστεί ευκολότερα σε εταιρείες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί με ISO 14001 ή EMAS.

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ EPD®

Το Διεθνές Σύστημα EPD® (INTERNATIONAL EPD® SYSTEM) είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα για περιβαλλοντικές δηλώσεις τύπου III που λειτουργούν σύμφωνα με το ISO 14025 που στοχεύει στην επαλήθευση και καταχώριση EPD και τη συντήρηση μιας διαθέσιμης στο κοινό βιβλιοθήκης EPD και PCR. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για εταιρείες και οργανισμούς σε οποιαδήποτε χώρα. Υπάρχουν πολλά PCR που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Διεθνούς Συστήματος EPD®, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων κατηγοριών:

 • Δομικά προϊόντα
 • Τρόφιμα & Ποτά
 • Προϊόντα χαρτιού
 • Έπιπλα
 • Υφάσματα, υποδήματα και ενδύματα
 • Οχήματα & εξοπλισμός μεταφοράς
 • Ηλεκτρισμός, ενέργεια και καύσιμα
 • Μηχανήματα & εξοπλισμός
 • Προϊόντα μετάλλων, ορυκτών, πλαστικών ή γυαλιού
 • Χημικά προϊόντα
 • Υποδομές & κτίρια
 • Υπηρεσίες

Περισσότερες πληροφορίες για το Διεθνές Σύστημα EPD® μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.environdec.com

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ EPD®
Οι περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων επιτρέπουν στις εταιρείες να

θέτουν μια περιβαλλοντική βάση αναφοράς για περαιτέρω βελτίωση

1

προσδιορίζουν παράγοντες σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις

2

μειώνουν και να μετριάζουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις

3

ελαχιστοποιούν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

4

υλοποιούν βελτιώσεις στην αλυσίδα αξίας

5

εξοικονομούν οικονομικούς πόρους βελτιώνοντας συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς δείκτες επίδοσης (π.χ. ενεργειακή αποδοτικότητα)

6

αποδεικνύουν και να κοινοποιούν την περιβαλλοντική υπεροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών τους

7

πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών τους και να αυξάνουν τη φήμη τους.

8
ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ EPD ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ EPD®
ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ EPD ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ EPD®

Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής δήλωσης προϊόντων στο Διεθνές Σύστημα EPD® περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια βήματα:

 • Υλοποίηση της μελέτης LCA βάσει του καθορισμένου PCR,
 • Σύνθεση πληροφοριών στη δήλωση EPD σε καθορισμένο μορφότυπο,
 • Επαλήθευση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο οργανισμό και
 • Εγγραφή του EPD και δημοσίευση.
ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗ EUROCERT

Η Eurocert είναι ένας Ελληνικός Ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης διαπιστευμένος από Ελληνικούς και Διεθνείς Φορείς Διαπίστευσης με γραφεία σε περισσότερες από 14 χώρες στην Ευρώπη και την Ασία. Η Eurocert διαθέτει επιθεωρητές υψηλής κατάρτισης με μεγάλη εμπειρία και εμπειρία στον τομέα τους. Συγκεκριμένα, το EUROCERT είναι ένας φορέας επαλήθευσης που διαθέτει υψηλό επίπεδο ικανότητας και εμπειρίας για να εξετάσει κριτικά την έκθεση LCA και να επαληθεύσει το EPD ενός προϊόντος ή υπηρεσίας έναντι του αντίστοιχου PCR και άλλων σχετικών προτύπων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ιωάννης Σωτηράκης

Ιωάννης Σωτηράκης

Διεύθυνση Πιστοποίσης - Επιθεωρητής Δομικών Προϊόντων - Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός ΕΜΠ

Tel: +30 2106252495

Direct: *322

Mobile: +30 6972220141

Εκδήλωση ενδιαφέροντος


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ