spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

Σκοπός της ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση αποσκοπεί στην παρουσίαση, του Διεθνούς Προτύπου ISO 20121 “Event sustainability management systems-Requirements with guidance for use”, του πλαισίου εφαρμογής του σε επιχειρήσεις διοργάνωσης εκδηλώσεων, καθώς και της δυνατότητας Πιστοποίησης από την EUROCERT με βάση το Πρότυπο αυτό.

Το Πρότυπο ISO 20121 είναι ένα πρακτικό εργαλείο για την διαχείριση εκδηλώσεων, με αναφορά και στις τρείς διαστάσεις της βιωσιμότητας – οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική.

Τα βασικά ωφελήματα από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 20121

Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά

1

Συμμόρφωση με νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις

2

Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών

3

Ουσιαστική συμβολή στη οργάνωση, ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης.

5
Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ISO 20121
Το Πρότυπο ISO 20121, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους παράγοντες, οι οποίοι συμμετέχουν στην διοργάνωση μιας εκδήλωσης σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας δηλ. :
 • Διοργανωτές εκδηλώσεων
 • Ιδιοκτήτες εκδηλώσεων
 • Ανθρώπινο δυναμικό
 • Εφοδιαστική αλυσίδα ( πχ. catering, κατασκευαστές stand, μεταφορικές εταιρείες)
 • Συμμετέχοντες
 • Κοινό
 • Ελεγκτικούς Φορείς
 • Τοπική κοινωνία
Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ISO 20121

Γιατί το Πρότυπο ISO 20121 είναι σημαντικό

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα παγκόσμια προβλήματα αποτελεσματικά, είναι απαραίτητη η κοινή δράση και συνέργεια των ανθρώπων. Ο ψηφιακός κόσμος του Διαδικτύου και των Κοινωνικών Μέσων δημιουργεί νέες δυνατότητες, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αποτελεσματικότητα, την αμεσότητα και την ευχαρίστηση της προσωπικής επαφής, που προσφέρουν οι εκδηλώσεις.

Εκδηλώσεις κάθε μορφής και μεγέθους. Από μουσικές συναυλίες μέχρι Ολυμπιακούς Αγώνες. Από τις ετήσιες εκδηλώσεις επιχειρήσεων, Οργανισμών και Συνδέσμων μέχρι Διεθνείς Εκθέσεις. Από τις φιλανθρωπικές συναθροίσεις μέχρι τις πολιτικές εκδηλώσεις.

Οι εκδηλώσεις μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές, μπορεί να είναι απλώς ψυχαγωγικές ή να παρέχουν την ευκαιρία υπογραφής Διεθνών Συμβάσεων και εμπορικών συμφωνιών, να δημιουργούν περιβάλλον συναντίληψης μεταξύ διαφόρων χωρών και πολιτισμών.

Υπάρχουν όμως ορισμένες παράμετροι της διοργάνωσης εκδηλώσεων, οι οποίες δεν μπορούν να αγνοηθούν ή υποτιμηθούν. Όταν οι άνθρωποι συναθροίζονται, ιδιαίτερα σε μεγάλη κλίμακα, αυτό προϋποθέτει την χρήση σε σημαντικές ποσότητες πόρων, όπως είναι το νερό και η ενέργεια, ενώ δημιουργούνται απόβλητα. Επιπροσθέτως στην οργάνωση και παροχή των διαφόρων υπηρεσιών, οι
οποίες σχετίζονται με τις εκδηλώσεις, εμπλέκονται διάφοροι συνεργάτες και προμηθευτές. Ως απάντηση στις ανωτέρω προκλήσεις, οι επιχειρήσεις διοργάνωσης εκδηλώσεων, αναζητούν εργαλεία για την διαχείριση των ανωτέρω παραμέτρων.

Αυτό που κάνει το Πρότυπο ISO 20121 σημαντικό είναι ότι παρέχει πρακτικές state-of-the- art λύσεις, αποδεκτές σε διεθνές επίπεδο, οι οποίες περιλαμβάνουν και τις τρείς διαστάσεις της βιωσιμότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του Προτύπου ISO 20121
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του Προτύπου ISO 20121
 • Βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει μια οργανωμένη, βασισμένη σε διαδικασίες προσέγγιση για την διαχείριση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων της διοργάνωσης εκδηλώσεων. Επιπροσθέτως οι απαιτήσεις του Προτύπου για παρακολούθηση και μέτρηση κρίσιμων μεγεθών, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για εξοικονόμηση πόρων και μείωση κόστους.

 • Ενίσχυση της φήμης και της εικόνας της επιχείρησης στην αγορά

Η χρήση ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου, επιτρέπει στην επιχείρηση να αποδεικνύει ότι οι δράσεις της, οι σχετικές με την βιωσιμότητα, είναι αξιόπιστες και διαφανείς. Η εφαρμογή του Προτύπου ISO 20121, είναι ευχερής, γιατί βασίζεται στην ευρέως γνωστή λογική των Προτύπων Συστημάτων Διαχείρισης του ISO, όπως το παγκοσμίως διαδεδομένο και γνωστό ISO 9001, καθώς και στην προσέγγιση του Plan-Do-Check-Act. Η μεθοδολογία του Προτύπου ISO 20121 είναι ευέλικτη, ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε είδους διοργάνωσης εκδηλώσεων π.χ. εκθέσεις, συνέδρια, αθλητικές εκδηλώσεις, συναυλίες, ανεξαρτήτως μεγέθους και έχει εκπονηθεί ως προϊόν συναίνεσης μεγάλου αριθμού experts σε διεθνές επίπεδο, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO. Η εφαρμογή του δημιουργεί ωφελήματα λόγω της βελτίωσης των εσωτερικών διαδικασιών, αλλά και λόγω της θετικής εικόνας η οποία δημιουργείται στους πελάτες και τους προμηθευτές, ιδιαίτερα όταν η ορθή εφαρμογή του Προτύπου συνοδεύεται από την Πιστοποίησή της από αξιόπιστο Οργανισμό Πιστοποίησης

Πιστοποίηση με βάση το Πρότυπο ISO 20121

Το Πρότυπο παρέχει την δυνατότητα πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Βιωσιμότητας Εκδηλώσεων, μετά την εφαρμογή του, από αξιόπιστο Οργανισμό Πιστοποίησης. Προς τούτο η επιχείρηση διοργάνωσης εκδηλώσεων αιτείται την πιστοποίηση, υποβάλλοντας την απαραίτητη τεκμηρίωση στον Οργανισμό Πιστοποίησης, ο οποίος διενεργεί επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Βιωσιμότητας Εκδηλώσεων και επί θετικού αποτελέσματος χορηγείται το αντίστοιχο Πιστοποιητικό. Η EUROCERT, πρωτοπορώντας στην Ελλάδα, πιστοποιεί Συστήματα Διαχείρισης Βιωσιμότητας Εκδηλώσεων σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 20121.

Γιατί με την EUROCERT

 • Διότι είναι ο μεγαλύτερος Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με δραστηριότητα σε πάνω από 40 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με την EUROCERT σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο Οργανισμό Πιστοποίησης
 • Διότι διαθέτει ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Διότι φροντίζει για την συνεχή ενημέρωση για οποιαδήποτε τοπική ή διεθνή εξέλιξη ενδιαφέρει ανάλογα με τον τομέα πιστοποίησης
 • Διότι είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης
Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ